(UA-72357012-1)

© 2010-2024  by www.westafrikaportal.de & alatif-design  Ingo Abdullatif Müller  

Home Länder Geschichte Politik Wirtschaft Wissen Kultur Reise Service


ImpressumDatenschutzQuellennachweisSponsoren & PartnerReferenzenKontakt


Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen Auf Tumblr teilen Auf LinkedIn teilen Per E-Mail senden DruckenWissen    Sprachen    Fulbe-Deutsch    

Fulbe-DeutschA jaraama                               

On jaraama                             

Tanna alla                               

Jam tun                                  

No wa'i?                                 

No marsude?                           

No marsude seeda                    

No marsude fota    

                  

Tanna alla ton?                        

Tanna alla gaa?                       

Beyngure nden noe jam?            

Faybe ben no ejam?                 

Boobo on noselli?                      

Honno beyngu maa wadi?           

Golle den?                               

Paykoy koy?                            

A walli e jam?                           

On belike e jam?                       

On nalli e jam?                         

On hiiri e jam?                          

Hida e jam?                             

Kori hid on e jam?                     

Onon le?                                 


Hibe e jam                               

Ko yettude alla                        

Alhamdullilahi                            


Oo-o                                       

En jango                                   

En bimbi                                   

En ontuma                               

En nalorma                                

En kiikiide                                 

En jemma                                 

Si alla jabi                                

A jaraama, naani?                      

Nallem e jam                             

Hiiren e jam                               

Waalen e jam                            

Beloden e jam                           


Hii-ii                                        

Eyyo                                      

O,o                                         

O,owooye                                 

A jaraama                                 

Awa                                         

Accee hakkee                           


Pular an lannii                          

Mi waawataa Pular buy             

Mido waawi Pular seeda tun       

Mi faamaali                             

Mido ekitaade   


baaba                          

neene                           

ben                              

yuuma                          

ben mawdo                  

min an                          

koto                            

jaaja                            

kaawu                         

bappa                          

yaaye                           

soro                             

pati                              

beyngu                         

moodi                          

keynan                         

esiraawo                      

neenegooto                  

baabagooto                

siina                             

taanira                         

mawbe                        

biddo                          

goreejo                       

beynguure nden            

musidal ngal                 

musiddo/siddo             

njaatigi                          

gido                             


Ko hombo nii?                                   

Ko Saliu nii.                                       

Ko koto an nii.                                     

Ko min iraabe njelo marudaa?          

Ko min iraabe tato mi mari.                  

Ko dubbi jelu marudaa?                      

Ko dubbi naogay e jeetati mi mari.       

Ko dubbi jelu o mari?                          

Ko dubbi sappo e goo o mari.                 

Adama Hawa ko jaaja an.                   

Jariatu ko beyngu Yunuusa.                 


go'o                                                    

didi                                                     

tati                                                      

nay                                                      

jowi                                                    

jeego                                                   

jeedidi                                                 

jeetati                                                  

jeenay                                                 

sappo                                                  

sappo e go'o                                       

sappo e didi                                        

sappo e jeenay                                    

nogay                                                  

nogay e go'o                                       

cappande tati                                       

cappande tati e go'o                            

cappande nay                                      

cappande jowi                                     

cappande jeego                                   

cappande jeedidi                                 

cappande jeetati           

cappande jeenay                                 


Singular                     


jannoowo                                           

jangoowo                                        

lekkoljo                                            

dofturjo                                             

n awndoowo                              

land o                                                   

defoowo                                            

remoowo                                           

baylojo                                               

almaamiijo                                      

yeeyoowo                                        

njulaalo                                              

no'oowo                                             

namakalaajo                                

golloowo                                            

feetudo                                          

wanoowo                                         

karamokoojo                              

ngaynaako                                     

wolonteerjo                                   

wolonteerjo cellal                  

yimoowo                                            

fijoowo                                                 

dogoowo                                            

meniisiyeejo                                 

polisiijo                                                


pullo                                                       

pullo-fuuta                                     

maninkaajo                                    

sosoojo                                               

portojo                                             

baleejo                                                

gine'enjo                                          

amerikeenjo                                  

faraseejo                                          

senegaleejo                                  


gorko                                                    

debbo                                                   

paykun                                                

suka                                                  

jiwo                                                       

mawdo                                               

boobo                                             


Ko honno inneteda?                 

Ko honno wi'eteda?                

Ko honno yetteteda?               

Innde maa?                              

Yettoore maa?                         

Ko honto iwudaa?                  

Ko Amerik mi iwi.                  

Ko mo a honto?                      

Ko mo mi Dakar.                   

Ko hondun gollataa?                

Ko mi jannoowo.                     

Wonaa mi jannoowo.               

Ko honto hodudaa?                 

Ko Mamou mi hodi.               

An le?   

                                  

kadi                  

tigi tigi   

                                 

A jombii?                      

Mi jombaali.                              

Mi jombii.Plural


jannobe

jangoobe

lekkolbe

dofturbe

nawandoobe

lambe

efoobe

remoobe

waylube

almaamiibe

njulaabe

yeeyoobe

no'oobe

namakalaabe

golloobe

feetube

karamookobe

wanoobe

ngaynaabe

wolonteerbe

wolonteerbe cellal

yimoobe

fijoobe

dogoobe

meniisiyeebe

Polisiibe


fulbe

fulbe-fuuta

maninkaabe

sosoobe

portoobe

balaabe

gine'enbe

amerikeenbe

senegaleebe

Faraseebe


worbe

rewbe

paykoy

sukaabe

jiwbe

mawbe

Booboobe

A jombaama?

Mi jombaaka.

Mi jombaama.

Ich grüsse dich

Ich grüsse Sie

Ist dort alles okay?

Alles okay/ friedlich

Was ist los?

Was läuft?

Geht so

Läuft gut


Ist dort alles okay bei euch?

Ist hier alles okay?

Geht es der Familie gut?

Gehtes den Kindern gut?

Ist dein Baby gesund?

Wie geht es deiner Frau?

Und der Arbeit?

Und den Kindern?

Hast du gut geschlafen?

Haben Sie gut geschlafen?

Hattest du einen schönen Tag?

Hattest du einen schönen Abend?

Geht es dir gut?

Geht es ihnen gut?

Und Sie?


Es geht ihnen gut

Gott sei Dank

Gott sei Dank


Tschüss

Wir sehen uns morgen

Wie sehen uns morgen früh

Wir sehen und später

Wir sehen uns später heute

Wir sehen uns heute abend

Wir sehen uns heute nacht

Wenn Gott will

Danke, echt?

Lass uns den Tag friedlich beenden

Lass uns den Abend friedlich beenden

Lass uns gut schlafen

Lassen sie uns gut schlafen


Ja

Ja

Nein

Nein

Dankeschön

OK

Es tut mir leid


Das ist alles Pular was ich kenne

Ich spreche nicht so viel Pular

Ich spreche ein bischen Pular

Ich verstehe nicht

Ich lerne gerade


Papa

Mama

Vater

Mutter

Der ältere Bruder des Vaters

Jüngerer Bruder oder Schwester

Älterer Bruder

Bruder der Mutter

Ältere Schwester

Jüngerer Bruder des Vaters

Schwester des Vaters

Grossvater

Ehefrau

Grossmutter

Ehemann

Ehemann der älteren Schwester oder jüngerer Bruder der Ehefrau

Angeheiratet

Freund

Freund oder Liebhaber

Verwandte

Grossfamilie

Kernfamilie

Eltern oder ältere Verwandte

Enkelkind

Kind (Sohn, Tochter, Neffe)

Gleichaltrige

Geschwister (gleiche Mutter/gleicher Vater)

Halbgeschwister (gleicher Vater/ unterschiedliche Mutter)

Nebenfrau


Jariatu ist Yunuusa's Frau.

Adama Hawa ist meine ältere Schwester.

Er ist elf Jahre alt.

Wie alt ist er?

Ich bin achtundzwanzig Jahre alt.

Ich habe drei jüngere Geschwister.

Wie alt bist du?

Das ist mein älterer Bruder.

Wie viele jüngere Geschwister hast du?

Das ist Saliu.

Wer ist das?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

20

21

30

31

40

50

60

70

80

90

      Schüler

Lehrer

Student

Arzt

Chef

Heiler, Arzt

Koch

Bauer

Schmied

Iman

Verkäufer

Händler

Schneider

Lobsänger

Arbeiter

Verrückter

Jäger

Marabout, Lehrer

Hirte

Ehrenamtlicher im Gesundheitsdienst

Ehrenamtlicher

Sänger

Schauspieler

Athlet

Tischler

Polizist


Fulani

Fulani aus Guinea

Malinke

Soussou

Weiss

Schwarz

Guineeisch

Amerikanisch

Französisch

Senegalesich


Mann

Kind

Frau

Jugendliche/r

Alte Person

Baby

Mädchen


Wie heisst du?

Wie heisst du?

Wie ist dein Nachname?

Dein Name?

Dein Nachname?

Woher kommst du?

Ich komme aus Amerika.

Woher kommst du?

Ich bin aus Dakar.

Was arbeitest du?

Ich bin ein Lehrer.

Ich bin kein Lehrer.

Wo lebst du?

Ich lebe in Mamou.

Und du?


Auch,ebenfalls

Richtig, Genau


Bist du verheiratet?

Ich bin nicht verheiratet.

Ich bin verheiratet.Links: Dr. Martina Gajdos